"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Oferta

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych świadczy usługi w zakresie:

 • SZKOLENIA

  Adresaci

  Szkolenia przeznaczone są dla pracowników podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykonawców.

  Cel szkoleń

  Głównym celem szkoleń jest nabycie wiedzy praktycznej z zakresu udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów ustawy z punktu widzenia zamawiającego jak i wykonawcy. W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia interaktywne, które pomagają w praktyce utrwalić nabytą wiedzę. Prowadzimy również szkolenia dedykowane, których program jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta.

  Przykładowy program szkolenia dla zamawiających. Temat: "Stosowanie Prawa zamówień publicznych" szkolenie podstawowe dla osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych.

  •  Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych
   •     jawności
   •     równości
   •     przejrzystości
  •  Zakres przedmiotowy ustawy
  •  Planowanie zamówień - zapobieganie niedozwolonemu podziałowi zamówień
   •     procedury postępowania
   •     dobór właściwego trybu udzielania zamówienia
   •     wszczęcie postępowania
  •  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - punkty krytyczne
   •     opis przedmiotu zamówienia
   •     warunki udziału w postępowaniu
   •     wymagane dokumenty
   •     kryteria wyboru ofert
  •  Komisja przetargowa
   •     zadania
   •     rola i uprawnienia
   •     regulamin prac komisji
  •  Zasady wyboru ofert
   •     otwarcie ofert
   •     kwalifikacje wykonawców - wykluczenia
   •     badanie i ocena ofert - odrzucenia ofert
   •     wybór najkorzystniejszej oferty
   •     unieważnienie postępowania
  •   Terminy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  •   Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  •   Środki ochrony prawnej wykonawców
  •   Podstawowe zasady umów o zamówienie publiczne
  •   Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

  DORADZTWO

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych oferuje świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na każdym jego etapie:

  • Etap przygotowania postępowania
   • pomoc w ustaleniu podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia,
   • pomoc w ustaleniu warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o dane zamówienie,
   • wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia,
   • weryfikację poprawności ogłoszenia o zamówieniu,
   • pomoc w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającą miedzy innymi opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz formularz ofertowy.
  • Etap procedowania postępowania
   • analizę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
   • pomoc z udzielaniu odpowiedzi na wpływające do zamawiającego pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
   • pomoc w modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
   • pomoc w rozstrzyganiu protestów pojawiających się na etapie pytań do specyfikacji, oceny wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu i ofert.
   • inne bieżące doradztwo w toku postępowania.
   • Zakończenie postępowania

  W trakcie postępowania i po wyborze najkorzystniejszej oferty rzeczoznawcy i konsultanci Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych świadczą pomoc w przygotowaniu protokołu z postępowania wymaganego przepisami prawa, wymaganych ogłoszeń oraz pozostałej dokumentacji z postępowania.

  Odwołania

  Rzeczoznawcy i konsultanci Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych oferują wsparcie wykonawców oraz zamawiających w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej. Wykonawcom polecamy przygotowanie informacji dla zamawiającego składanych na podstawie art. 181 ustawy, oraz odwołań i zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W ofercie dla zamawiających polecamy pomoc w analizie informacji wnoszonych przez wykonawców na podstawie art. 181 ustawy i przygotowaniu ewentualnych odpowiedzi na nie.

  Przygotowywanie opinii na temat stosowania przepisów o zamówieniach publicznych

  Rzeczoznawcy i konsultanci Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych na zlecenie naszych klientów udzielają w formie opinii odpowiedzi na problemy pojawiające się w praktyce udzielania zamówień. Nasze opinie cechuje analiza stanu faktycznego i udzielanie precyzyjnych wyjaśnień odnośnie prawidłowości postępowania w konkretnej sytuacji z uwzględnieniem linii orzeczniczej KIO. Przygotowujemy również opinie dotyczące interpretacji poszczególnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawnych, mających zastosowanie w procesie udzielania zamówień publicznych.

  Audyt procedur wewnętrznych obowiązujących u zamawiających

  Oferujemy badanie procedur udzielania zamówień stosowanych u zamawiających pod kątem ich  zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Badamy także stosowanie w procedurach rozwiązań zapobiegającym błędom w postępowaniu, co zabezpiecza zamawiających przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  Opracowywanie regulaminów udzielania zamówień

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych oferuje pomoc w opracowywaniu regulaminów udzielania zamówień w jednostce, regulaminów pracy komisji przetargowych oraz wzorów wewnętrznych dokumentów dotyczących zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych w jednostce.

  OPRACOWYWANIE PLANÓW ZAMÓWIEŃ

  PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW KIEROWANYCH DO PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  OCENĘ POPRAWNOŚCI I KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE