"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Aktualności

Informacja o Walnym Zebraniu

Warszawa, dn.   07-06-2021 r.

 

ZAPROSZENIE

 

W imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych zapraszam na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r.

Pierwszy termin o godz. 17:45, drugi termin o godz. 18:00. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Walne Zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie przy użyciu elektronicznych środków komunikacji.

Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się, głosowania itd. znajdą Państwo w załączniku do zaproszenia.

W celu sprawnej organizacji i przeprowadzenia zebrania, bardzo prosimy o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa w Walnym Zebraniu. Potwierdzenie prosimy przysłać w formie e-maila na adres: info@zp.info.pl

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
i Konsultantów Zamówień Publicznych:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdania: z działalności Zarządu Krajowego OSRiKZP, Komisji Rewizyjnej OSRiKZP za 2019 i 2020 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podjęcie stosownych uchwał.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 i 2020 r.
 10. Wybór nowych władz Stowarzyszenia
 11. Wystąpienie prezesa OSRiKZP.
 12. Wolne wnioski, sprawy różne.
 13. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Prezes Zarządu Krajowego

Grzegorz Kubski