"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Aktualności

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Informacja o studiach: https://wspa.pl/pl/studia-podyplomowe/zamowienia-publiczne

Studia realizowane w partnerstwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie www.zp.info.pl.

Słuchacze, w trakcie studiów, uzyskują prawo do bezpłatnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach, itp. organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Ponadto każdy słuchacz ma prawo do:

  • bezpłatnych konsultacji, w trakcie studiów, ze wszystkimi wykładowcami,
  • bezpłatnych konsultacji, przez okres sześciu miesięcy po ukończeniu studiów, z wybranym wykładowcą,

Studia podyplomowe z zamówień publicznych dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych (dokument w PDF) (kod 242225 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności). Jest to zawód stosunkowo nowy. Rynek pracy (dokument w PDF)  w dalszym ciągu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Program studiów obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych w zakresie zamówień klasycznych, robót budowlanych, zamówień sektorowych oraz z dziedziny obronności. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem.

Dla kogo

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, oraz wszystkich zatrudnionych przy obsłudze zamówień publicznych.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 180 godzin. Formy zajęć: interaktywne wykłady ilustrowane prezentacjami, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, dyskusja. Aby studenci mogli przygotować się do zajęć wszystkie prezentacje przekazywane są przed zajęciami. Pozostałe materiały dydaktyczne przekazywane są po zajęciach.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych oraz mogą ubiegać się o  nadanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych.