"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Regulaminy

Uchwała  nr  1/4/2014

 

 

Zarządu Krajowego

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców

i Konsultantów Zamówień Publicznych

 

 

§ 1

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych postanawia, że:

 

 1. Rzeczoznawcą Zamówień Publicznych może być członek Stowarzyszenia posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w obsłudze zamówień publicznych, zajmuje się obsługą zamówień publicznych, ukończył studia podyplomowe z zamówień publicznych oraz złożył Zarządowi Krajowemu opracowanie tematu z zakresu zamówień publicznych, które zostało ocenione pozytywnie. Zarząd Krajowy przygotowuje tematy do opracowania i dokonuje oceny opracowań.
 2. Konsultantem Zamówień Publicznych może być członek Stowarzyszenia posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w obsłudze zamówień publicznych, zajmuje się obsługą zamówień publicznych oraz złożył Zarządowi Krajowemu opracowanie tematu z zakresu zamówień publicznych, które zostało ocenione pozytywnie. Zarząd Krajowy przygotowuje tematy do opracowania i dokonuje oceny opracowań.
 3. Nadanie tytułu Rzeczoznawcy lub Konsultanta Zamówień Publicznych następuje uchwałą Zarządu Krajowego.
 4. Nadanie tytułu Rzeczoznawcy lub Konsultanta Zamówień Publicznych następuje na wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.
 5. Zarząd Krajowy może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału nadać uprawnienia Rzeczoznawcy Zamówień Publicznychczłonkowi Stowarzyszenia, który:
  1. jest uznanym  autorytetem w dziedzinie zamówień publicznych;
  2. posiada doświadczenie dydaktyczne lub jest pracownikiem naukowym i posiada publikacje w zakresie prawa zamówień publicznych;
  3. posiada tytuł doktora nauk w dziedzinie zamówień publicznych;
 6. Rzeczoznawca Zamówień Publicznych i Konsultant Zamówień Publicznych używają pieczęci wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa , dnia 4 kwietnia 2014 roku


Załącznik Nr 1

 

________________ dn. ___________r.

 

 

__________________________

imię i nazwisko

 

_________________________

adres

 

___________________        _________________________

mail                                             tel.

 

 

 

Zarząd Krajowy

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

 

 

 

Na podstawie uchwały Nr 1/4/2014 Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych z dnia 4 kwietnia 2014 r., zwracam się z uprzejmą prośbą
o nadanie mi tytułu ____________________________________________________________________[1]

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

 

 

 

________________________

podpis

Wykaz załączników:

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

 

Załącznik Nr 2

 

 

Wzór pieczęci

Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych i Konsultanta Zamówień Publicznych

 

Wzór 1

Wzór 2

 

 

 

 

 

 [1] Wpisać odpowiednio ?Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych? lub ?Konsultanta zamówień publicznych?


rodzaj opis czytaj pobierz plik
Uchwa Zarządu nr.2/2010 Kryteria nadawania uprawnień Rzeczoznawcy i Konsultanta Zamówień Publicznych czytaj   uchwala.pdf