"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

O Stowarzyszeniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych zostało powołane w dniu 28 lutego 2004 r. na zebraniu założycielskim w Pieczyskach/ k Bydgoszczy z inicjatywy 25 Rzeczoznawców i Konsultantów z całego kraju. W dniu 9 września 2004 r. postanowieniem Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sądu Gospodarczego XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nr KRS 0000216874.

Stowarzyszenie jest niezależnym stowarzyszeniem rzeczoznawców, konsultantów i osób zajmujących się obsługą zamówień publicznych.

4 grudnia 2004 r. w Warszawie odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru władz oraz podjęto stosowne uchwały niezbędne dla funkcjonowania Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim udział w opiniowaniu przepisów prawa i zasad działania związanych z systemem zamówień publicznych a także podnoszenie kwalifikacji, obrona interesów zawodowych oraz integrowanie środowiska osób zajmujących się obsługą zamówień publicznych.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą także poprzez swoje Oddziały.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:
  • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie,
  • doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy zamówień publicznych,
  • wydawanie uczestnikom szkoleń i studiów podyplomowych certyfikatu Rzeczoznawcy i Konsultanta Zamówień Publicznych,
  • opracowywanie ocen i ekspertyz z zakresu zamówień publicznych,
  • prowadzenie działalności konsultacyjno - doradczej,
  • wydawanie, współwydawanie publikacji w zakresie problematyki zamówień publicznych,
  • współpracę z Urzędem Zamówień Publicznych.
  • Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków